องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี 58
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางจัดเก็บรายได้
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2557-2559
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 2557
จดหมายข่าว
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2558)
คู่มือสำหรับประชาชน
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
พ.ร.บ.
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนการดำเนินงาน ปี 59
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปีงบประมาณ 2558
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2558-พ.ศ.2560)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561) แก้ไข (ฉบับที่ 1)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
[ ดูทั้งหมด ]
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 7 คน
อาทิตย์นี้ 28 คน
เดือนนี้ 98 คน
ปีนี้ 98 คน
ทั้งหมด 98 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (16.06.2016)

  โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
       1.เพื่อแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความรับผิดชอบร่วมกันของชุมชน
2. เพื่อปฏิบัติงานตามมาตรการเชิงรุก ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี
3.เพื่อทราบปัญหาความ...
 
  โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ....
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม...
  กิจกรรมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
  โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธา...
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ...
  โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านกุ่ม ประจ...
  โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ....
  โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ หลักสูตรครอบครัวไทยห่...
  โครงการสุขภาพสมวัย แว่นสวย ตาใส ใส่ใจผู้สูงอายุ ปี...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.